Egzaminy LKE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

Wszystkie potrzebne dane na temat przelewów i dokumentów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących
dokumentów:

1. Wypełnionych wniosków: Bardzo ważne! Nowe wnioski do egzaminu:

a) Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP – pdf do pobrania lub
dostępny na stronie:

http://ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/doc/37.LPL1.pdf

b) Dodatkowo część „C” starego wniosku.

3. Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II (WD-4)

4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP nowy wzór (wypełnia instruktor
wydający Świadectwo ukończenia II Etapu – niezbędne do podejścia do egzaminu)

5. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym
uprawnieniem podstawowym.

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

– Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł                                                                                                                                                                                    (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część
1/pkt.5)

– Opłata za egzamin praktyczny wynosi 44 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część
1.2/pkt.3.2)

– Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 44 zł
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.8)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie
następujących dokumentów :

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np.
http://finansowachata.pl/

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w
Polsce (karta paralotni).

Uprawnienia dodatkowe:

Wniosek o wpis kolejnych uprawnień:

http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2016v2/44lpl1.pdf

1. W przypadku gdy kandydat występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG
lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne
uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w
wysokości 108 zł, oraz opłatę 44 zł za wpis uprawnienia do ŚK.

Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część
1.2 pkt 4

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np.
PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin
praktyczny w wysokości 108 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za
wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 44 zł – tab 1 cześć II, pod część
2.2 pkt 2

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem
podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za
egzamin w kwocie;

a. 162 zł za egzamin teoretyczny – tab.2 część I pod część 1 pkt 6

b. 108 zł za egzamin praktyczny – tab.2 część I pod część 1.2 pkt 4

c. 44 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK tab.1 część II pod część 2.2
pkt 8

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za
egzamin na wznowienie świadectwa w kwocie 44 zł

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność
skutkuje opłatą 55 zł.

Z wymienionymi wyżej dokumentami można przystąpić do egzaminów.

Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie:
http://www.silp.paralotnie.pl/ w zakładce Egzaminowanie.

Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują sie także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe