Egzaminy LKE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących
dokumentów:

1. Wypełnionych wniosków: Bardzo ważne! Nowe wnioski do egzaminu (wzór wypełnienia poniżej):

a) Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP – pdf do pobrania lub
dostępny na stronie ULC (drukujemy zawsze dwustronnie):

http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2016v2/37lpl1.pdf

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP nowy wzór (wypełnia instruktor
wydający Świadectwo ukończenia II Etapu – niezbędne do podejścia do egzaminu)

3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, a także za wpisy i wydanie ŚK na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

 

Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują się także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe/3143-tabela-oplat-lotniczych-licencjonowanie-personelu-lotniczego

 

Uwaga: Na egzamin należny wydrukować potwierdzenia przelewów. Pliki z potwierdzeniem przelewu np. PDF,  pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

 

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym
uprawnieniem podstawowym.

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

– Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł                                                                                                                                                                                    (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część
1.1/pkt.4)

– Opłata za egzamin praktyczny wynosi 44 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część
1.2/pkt.4.2)

– Opłata za egzamin praktyczny  dla pilota motoparalotni wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część
1.2/pkt.4.3)

– Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 44 zł
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6,1)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie
następujących dokumentów :

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np.
http://finansowachata.pl/

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w
Polsce.  Poniżej przykład sprzętu do egzaminu na poszczególne uprawnienia:

PP – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep,

PPG – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, napęd z ważnym dopuszczeniem do lotów,

PPGG – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, wózek z napędem z ważnym dopuszczeniem do lotów.

TANDEM – (karta paralotni), karta spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep, kopia orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, a także za wpisy i wydanie ŚK (wydruk).

Na egzamin należny wydrukować potwierdzenia przelewów najlepiej dzień wcześniej. Pliki z potwierdzeniem przelewu pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

Uprawnienia dodatkowe:

Wniosek o wpis kolejnych uprawnień (wzór wypełnienia poniżej):

http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2016v2/44lpl1.pdf

1. W przypadku gdy kandydat występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG
lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne
uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w
wysokości 108 zł, oraz opłatę 43 zł za wpis uprawnienia do ŚK.

Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część
1.2 pkt 5

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np.
PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin
praktyczny w wysokości 108 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za
wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 43 zł – tab 1 cześć II, pod część
2.2 pkt 8

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem
podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za
egzamin w kwocie;

a. 162 zł za egzamin teoretyczny – tab.2 część I pod część 1.1 pkt 5

b. 108 zł za egzamin praktyczny – tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5

c. 43 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK tab.1 część II pod część 2.2
pkt 8

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za
egzamin na wznowienie świadectwa w kwocie 55 zł

(tab.2 część I pod część 1.2 pkt 6)

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność
skutkuje opłatą 55 zł.

(tab.2 część I pod część 1.2 pkt 6)

Z wymienionymi wyżej dokumentami można przystąpić do egzaminów.

Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie:
http://www.silp.paralotnie.pl/ w zakładce Egzaminowanie (uwaga należy sprawdzić z opłatami na stronie ULC).

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK, ORAZ  WZORY WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW 37/LPL1 , 44/LPL1 :

Wniosek drukujemy dwustronnie.

Wniosek musi być podpisany przez kandydata we wszystkich polach (Data i podpis kandydata) strona 2-3 wniosku.

Wniosek wypełniamy literami drukowanymi.

Wpisujemy miejscowość i datę.

X zaznaczamy na rodzaj uprawnienia lub uprawnień. Dotyczy to wniosku 37/LPL1 (PP, PPG, PPGG), lub w przypadku wniosku 44/LPL1  nazwę uprawnienia (PP, PPG, PPGG lub TANDEM), oraz podajemy numer dotychczasowego świadectwa kwalifikacji (np. PL.XXXXX.PGP)

Punkt 1 wypełniamy dane osobowe.

Punkt 2 wypełniamy adres zamieszkania tu podajemy także nr. telefonu do kontaktu i maila jeśli chcemy uzyskać informację o wysyłce świadectwa kwalifikacji.

Punkt 3 wniosku podajemy adres do korespondencji jeśli jest taki sam jak w punkcie 2 wniosku to wpisujemy skrót  jw.

Punkt 5 wniosku tutaj zaznaczamy informacje dotyczące  miejsca odbioru świadectwa kwalifikacji, wysyłka na adres korespondencyjny lub odbiór osobisty z delegatur terenowych. Uwaga nie wpisujemy tutaj adresów zagranicznych podajemy tylko krajowe.

Punkt 6 wniosku  informacja o dokumentach załączonych do wniosku, tu zaznaczamy X informacje o załącznikach.

  • wzór wypełnienia 37/LPL1

  • wzór wypełnienia 44/LPL1

Tabele opłat aktualne na dzień 20.05.2019