Wymiana ŚK

Na wstępie kilka uwag praktycznych:

  • Świadectwo kwalifikacji któremu kończy się ważność najlepiej wysłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie później niż miesiąc przed upływem ważności zawartych w nim uprawnień. W ten sposób unikacie podejścia do egzaminu praktycznego wznawiającego,
  • Egzamin praktyczny wznawiający jest płatny mogą przeprowadzić jedynie egzaminatorzy Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Protokół z egzaminu należy dołączyć do wniosku o wymianę świadectwa kwalifikacji,
  • Odbiór osobisty w delegaturze terenowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaznaczamy we wniosku, jeśli nie chcemy wysyłać oryginału jeszcze ważnego świadectwa kwalifikacji (stare świadectwo kwalifikacji zostawiamy w delegaturze a odbieramy nowe),
  • Obecnie świadectwa kwalifikacji wydane od 2014 są bezterminowe,
  • Karty stopnia wyszkolenia IPPI nie są uprawnieniem wpisywanym do świadectwa kwalifikacji. Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wydaję kart IPPI,
  • Zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia do lotów holowanych, kierowników startu holowanego oraz wyciągarkowego także nie są uprawnieniem wpisywanym do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMIANY ŚWIADECTW KWALIFIKACJI

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

1. Wypełniamy wniosek – pdf do pobrania lub dostępny na stronie ULC (wzór wypełnienia poniżej):

http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2016v2/47lpl1.pdf

2. Dokonujemy opłaty lotniczej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa


Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują się także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe/3143-tabela-oplat-lotniczych-licencjonowanie-personelu-lotniczego

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

imię i nazwisko / rodzaj czynności urzędowej / numer tabel / numer cześć / nr punktu tabeli

Wydanie świadectwa np. po utracie ważności  44 zł

np. xxx xxxxxxxxxx/ Wydanie świadectwa kwalifikacji PGP / tab.1 część II podczęść 2.2 pkt.7.1

Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za
egzamin na wznowienie świadectwa w kwocie 55 zł

np.  xxx xxxxxxxxxx/ Opłata za egzamin  praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 6

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK ORAZ WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU  47/LPL1 :

Wniosek drukujemy dwustronnie.

Wniosek musi być podpisany przez kandydata we wszystkich polach (Data i podpis kandydata) strona 2-3 wniosku.

Wniosek wypełniamy literami drukowanymi.

Wpisujemy miejscowość i datę.

Podajemy numer dotychczasowego świadectwa kwalifikacji (np. PL.XXXXX.PGP)

Zaznaczamy powód wymiany np. 5 latach,

Punkt 1 wypełniamy dane osobowe.

Punkt 2 wypełniamy adres zamieszkania tu podajemy także nr. telefonu do kontaktu i maila jeśli chcemy uzyskać informację o wysyłce świadectwa kwalifikacji.

Punkt 3 wniosku podajemy adres do korespondencji jeśli jest taki sam jak w punkcie 2 wniosku to wpisujemy skrót  jw.

Punkt 5 wniosku tutaj zaznaczamy informacje dotyczące  miejsca odbioru świadectwa kwalifikacji, wysyłka na adres korespondencyjny lub odbiór osobisty z delegatur terenowych. Uwaga nie wpisujemy tutaj adresów zagranicznych podajemy tylko krajowe.

Punkt 6 wniosku  (Informacja o dokumentach załączonych do wniosku) zaznaczamy informacje o załącznikach:

  • dowód wniesienia opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji,
  • protokół z egzaminu wznawiającego (po utracie ważności świadectwa kwalifikacji dla osób którym wyszła ważność uprawnień),
  • inne*** (Oryginał Świadectwa Kwalifikacji w przypadku gdy jest jeszcze ważne), badania lotniczo lekarskie dla osób posiadających uprawnienie do lotów z pasażerem „TANDEM”.

 

  • wzór wypełnienia 47/LPL1

 

Tabele opłat aktualne na dzień 20.05.2019